جهت تمایل به دریافت نمایندگی لطفاً فرم زیر را دریافت و پس از چاپ آن، تکمیل نمایید.

سپس فرم تکمیل شده را به آدرس ایمیل rajabi@badrelectric.com ارسال نمایید.

 

فرم درخواست نمایندگی