شهر اردبیل 
ماشین های اداری بهزاد

نام نماینده : آقای حسن مرادجو و آقای بهزاد مرادجو

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 33235050 - 045

 
موسسه خدماتی اردبیل

نام نماینده : آقای حسین مرادجو

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 32239525- 045