شهر بوشهر
شرکت سپهر راد بوشهر

نام نماینده : آقای محمودی راد

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 33334930 - 077

 

شرکت کامپیوتر گستر

نام نماینده : آقای احمد شریفی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 33334417 - 077

 

شهر برازجان
مشتاق سیستم

نام نماینده : آقای مشتاقی

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 34250969 - 077

 

شهر عسلویه
فروشگاه ماشینهای اداری پارس عسلویه

نام نماینده : آقای مسعود رمضانی

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 37266340 - 077