شهر بوشهر
فروشگاه سپهر راد بوشهر

نام نماینده : آقای محمودی راد

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 33334930 - 077

 

ماشینهای اداری پارس

نام نماینده : آقای مسعود رمضانی

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 37266340 - 077