شهر شهرکرد
موسسه اتحاد سیستم (کپی تکنیک)

نام نماینده : آقای مسعود علیمردانی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 33341334 - 038

 

شهر بروجن
شرکت تعاونی هوشمندسازان آموزش

نام نماینده : آقای رفیعیان

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 34239133 - 038