شهر تبریز
شركت شمس پردازشگر آذربايجان

نام نماینده : آقای محمد حیدری

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 5-35432554 - 041

 
دفتر فنی صبا

نام نماینده : آقای مهدی تفضلی

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 35555097 - 041