شهر شیراز
فروشگاه شبرنگ 

نام نماینده : آقاي محمد شيخ الاسلامي 

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32309468-32338896 - 071

 

موسسه فارس کپی

نام نماینده : آقای محمدرضا رزم پوش

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32280353 - 071

 

شهر مرودشت
ماشینهای اداری پارسیان

نام نماینده : آقای بهرام پارسا فر

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 43223249 - 071

 

شهر لامرد
فروشگاه کامپیوتر دهکده

نام نماینده : آقای حقیقت

نمایندگی فروش ویدئو پروژکتور و بردهای هوشمند

تلفن : 52720640 - 071