شهر شیراز
فروشگاه شبرنگ 

نام نماینده : آقاي محمد شيخ الاسلامي 

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32309468-32338896 - 071

 

موسسه فارس کپی

نام نماینده : آقای محمدرضا رزم پوش

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32280353 - 071