شهر اصفهان :
شرکت بدرسرویس

نام نماینده : آقای مهرداد رمضانی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 36605365 - 031

 

فروشگاه پویش

نام نماینده : آقای مسعود کمالی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 31319990 - 031

 

ماشین های اداری بزرگمهر

نام نماینده : آقاي عليرضا بنيانيان

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 32232725 - 031