شهر اصفهان :
شرکت بدرسرویس

نام نماینده : آقای مهرداد رمضانی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 36605365 - 031

 

فروشگاه توماکس

نام نماینده : آقای مسعود کمالی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 31319990 - 031

 

ماشین های اداری بزرگمهر

نام نماینده : آقاي عليرضا بنيانيان

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 32232725 - 031

 

کامپیوتر گستر

نام نماینده : آقای حجت الله میرحسینی

نمایندگی فروش ویدئوپروژکتور و بردهای هوشمند

تلفن : 32232725 - 031