شهر اهواز
ماشینهای اداری خورشید خوزستان 

نام نماینده : آقای بارانی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32923462 - 061

 

شهر آبادان
شرکت حفاظ نگین آبادان

نام نماینده : آقای سعید چرخانساز

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 53221822 - 061

 

شهر ایذه
ماشينهاي  اداري نگين خوزستان

نام نماینده : آقاي عباس شهرياري

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 43628090 - 061