شهر اراک
ماشین های اداری فرزانگان

نام نماینده : آقای جلای قریشی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32269744 - 086

 

فروشگاه نگاران فرد

نام نماینده : آقای سعید فردی

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 34055300 - 086

 
شهر ساوه
ماشینهای اداری ساوه

نام نماینده : آقای هنرمند 

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 42249995 - 086