شهر ساری
كنكاش رايانه

نام نماینده : آقاي مهران الوندي پور

نمایندگی فروش فتوکپی  و مواد مصرفی

تلفن : 9-33264025 - 011

 

شهر قائم شهر
ماشینهای اداری فن آوران حرفه ای خاورمیانه

نام نماینده : آقای مسعود اصغري خنكداري 

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 5-3-42246802 - 011

 

شهر بابلسر
شرکت کپی تکنیک قائم 

نام نماینده : آقای عابدینی

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 35288117 - 011

 

شهر آمل
کپی کار آمل

نام نماینده : آقای مهدی نیکبخت

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 43274830 - 011