شهر بجنورد

ماشین های اداری اترک

نام نماینده : آقای کوروش نیازی مقدم

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32221406 - 058

 

ماشین های اداری نوین

نام نماینده : آقای مصیب ربانیان

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 32227808 - 058