شهر قم
مركز تخصصی خدمات نوین

نام نماینده : آقایان ابوالفضل سرباز حسینی ومحمدجواد سرباز حسيني

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32933223 - 025