شهر تهران
شرکت الفبای کار امروز (سفیر)

نام نماینده : آقای فرشاد کمالخانی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 88320320 - 021

 
شرکت نیکروزان غرب

نام نماینده : آقای هوشمند

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 88300013 - 021

 

ایده برتر پارسیان

نام نماینده : آقای حسین پور

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 73027 - 021

 

فروشگاه بهروزان

نام نماینده : آقای محمدرضا بزرگمهر

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 88845202-88810494 - 021

 

شرکت ترسیم گران اندیشه پویا

نام نماینده : آقای سعید مظاهری

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 66954700 - 021

 

بورس ماشینهای اداری خلیج فارس

نام نماینده : آقای حمید محمدی زاده

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 88490164 - 021

 

شرکت داده افرا مهرگان

نام نماینده : آقای جواد سعیدی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 41584000 - 021

 

تجهیزات اداری و آموزشی مهرنگ

نام نماینده : آقای پروانه

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور ، برد هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 88226311 - 021

 

شهر کرج
ماشینهای اداری ماهان

نام نماینده : آقای زارع

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 32753515 - 026

 

شهرهای فیروزکوه و دماوند
سام سیستم

نام نماینده : آقای حسینی

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 76442812 - 021