شهر ارومیه
دفتر فنی انزلی

نام نماینده : آقای انزلی

نمایندگی فروش فتوکپی، ویدئو پروژکتور، بردهای هوشمند و مواد مصرفی

تلفن : 32228338 - 044

 

ماشین های اداری رضاپور

نام نماینده : آقای علی رضاپور

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 32244041 - 044