شهر زنجان
فروشگاه پاک بین 

نام نماینده : آقای اجافلو

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 33468000 - 024

 

شرکت نیک پرداز

نام نماینده : آقای نیکخواه

نمایندگی فروش بردهای هوشمند و ویدئو پروژکتور

تلفن : 33454541 - 024

 

شهر ابهر
ماشین های اداری پارسا

نام نماینده : آقای محمدبیگی

نمایندگی فروش فتوکپی و مواد مصرفی

تلفن : 35243656 - 024