شهر یزد
شرکت صدر سیستم

نام نماینده :  آقاي محمود رضا بخشايش

تلفن : 17-35256013 - 035