شهر برازجان
مشتاق سیستم

نام نماینده : آقای مشتاقی

تلفن : 34250969 - 077

 

شهر عسلویه
فروشگاه ماشینهای اداری پارس عسلویه

نام نماینده : آقای مسعود رمضانی

تلفن : 37266340 - 077

 

شهر بوشهر
شرکت سپهر راد بوشهر

نام نماینده : آقای محمودی راد

تلفن : 33334930 - 077