شهر تبریز
شركت شمس پردازشگر آذربايجان

نام نماینده : آقای محمد حیدری

تلفن : 5-35432554 - 041

 
دفتر فنی صبا

نام نماینده : آقای مهدی تفضلی

تلفن : 35555097 - 041