شهر شیراز
فروشگاه شبرنگ 

نام نماینده : آقاي محمد شيخ الاسلامي 

تلفن : 32309468-32338896 - 071

 

موسسه فارس کپی

نام نماینده : آقای محمدرضا رزم پوش

تلفن : 32280353 - 071

 

شهر مرودشت
ماشینهای اداری پارسیان

نام نماینده : آقای بهرام پارسا فر

تلفن : 43223249 - 071

 

شهر کازرون
مرکز شارپ تکنیک

نام نماینده : آقایان رضا و مجتبی مردانی

تلفن : 42238878 - 071