شهر بندر عباس
فروشگاه رامین

نام نماینده : آقاي سيد رضا هاشمي رحيمي 

تلفن : 32222036-32224483 - 076