شهر کرمان
ماشینهای اداری اجله

نام نماینده : آقاي سيد علي اكبر اجله 

تلفن : 3-32124900 - 034

 

ماشین های اداری المپیا

نام نماینده : محمد کاظمی صحافی

تلفن : 32250410 - 034

 

شهر رفسنجان
موسسه فني پژوهش 

نام نماینده : آقاي عبداله صفري زاده 

تلفن : 34221842-34221841 - 034