شهر اهواز
ماشینهای اداری خورشید خوزستان 

نام نماینده : آقای بارانی

تلفن : 32923462 - 061

 

شهر ایذه
ماشينهاي  اداري نگين خوزستان

نام نماینده : آقاي عباس شهرياري

تلفن : 43628090 - 061