شهر سنندج
خدمات دفتر ماشين

نام نماینده : آقاي محمد صديق نمدي

تلفن : 33237325-33240038 - 087

 

ماشینهای اداری بدر

نام نماینده : آقای ناصری

تلفن : 33288612 - 087