شهر ساری
رایان کپی شمال 

نام نماینده : آقای خلخالی

تلفن : 33366820 - 011

 

شركت كنكاش رايانه

نام نماینده : آقاي مهران الوندي پور

تلفن : 9-33264025 - 011

 

شهر قائم شهر
شرکت ماشینهای اداری فن آوران حرفه ای خاورمیانه

نام نماینده : آقای مسعود اصغري خنكداري 

تلفن : 5-3-42246802 - 011

 

شهر بابلسر
ماشینهای اداری قائم 

نام نماینده : آقای عابدینی

تلفن : 35288117 - 011

 

شهر آمل
کپی کار آمل

نام نماینده : آقای مهدی نیکبخت

تلفن : 43274830 - 011

 

شهر چالوس
فنی و بازرگانی واثقی

نام نماینده : آقای واثقی

تلفن : 52222617 - 011