شهر قم
مركز ماشینهای اداری سربازحسینی

نام نماینده : آقای ابوالفضل سرباز حسینی ومحمدجواد سرباز حسيني

تلفن : 32933223 - 025