شهر مشهد
بازرگانی مهندسی اردلان

نام نماینده : آقای اکبر اردلان

تلفن : 2-38516900 - 051

 

ماشینهای اداری حسن پور

نام نماینده : آقای حسن پور

تلفن : 32254832 - 051

 

شرکت پارس گستر ایرانیان

نام نماینده : آقای اصغر اردلان

تلفن : 38480010 - 051

 

ماشین های اداری رازی

نام نماینده : آقای قربان زاده

تلفن : 38480750 - 051