شهر ارومیه
ماشین های اداری نورکار

نام نماینده : آقای وحید نوراحمدی

تلفن : 32229677 - 044

 

ماشین های اداری رضاپور

نام نماینده : آقای علی رضاپور

تلفن : 32244041 - 044

 

دفتر فنی انزلی

نام نماینده : آقای انزلی

تلفن : 32228338 - 044