شهر زنجان
فروشگاه پاک بین 

نام نماینده : آقای اجافلو

تلفن : 33468000 - 024

 

شهر ابهر
ماشین های اداری پارسا

نام نماینده : آقای محمدبیگی

تلفن : 35243656 - 024